PK & ANK: Am­pu­ja Alek­si Lep­pä on Ky­men­laak­son vuo­den ur­hei­li­ja

PK & ANK: Am­pu­ja Alek­si Lep­pä on Ky­men­laak­son vuo­den ur­hei­li­ja

Ky­men­laak­son vuo­den 2023 ur­hei­li­ja on ha­mi­na­lai­nen am­pu­ja Alek­si Lep­pä. Ha­mi­nan Am­pu­ma­seu­raa edus­ta­va Lep­pä on MM- ja SM-mi­ta­lis­ti ja edus­taa Suo­mea elo­kuus­sa pi­det­tä­vis­sä Pa­rii­sin olym­pi­a­lai­sis­sa. Vuo­den val­men­ta­jak­si va­lit­tiin Alek­si Le­pän val­men­ta­ja Mar­ko Lep­pä. Vuo­den nuo­ri ur­hei­li­ja on Ky­min Suun­nis­ta­jien Ras­mus Töy­ry­lä ja vuo­den jouk­kue Kou­vo­lan Squ­ash-seu­ran mies­ten SM-lii­ga­jouk­kue. Elä­mä­nu­ra­pal­kin­non sai kou­vo­la­lai­nen Mat­ti Tii­ho­nen.

KY­MEN­LAAK­SON Ur­hei­lu­gaa­las­sa tä­nään Kou­vo­lan Pato Aree­nal­la pal­kit­tiin huip­pu- ja kil­paur­hei­lus­sa an­si­oi­tu­nei­ta, seu­ra­toi­min­nan ak­tii­ve­ja, kun­to­liik­ku­jia sekä lii­kut­ta­ja ak­tii­ve­ja. Jo­kai­ses­ta maa­kun­nan kun­nas­ta tuli pal­ki­tuk­si vä­hin­tään yk­si lii­kun­nan- ja ur­hei­lun ak­tii­vi­nen lii­kut­ta­ja. Pal­kin­to­ja ja­et­tiin 19 ka­te­go­ri­as­sa yh­teen­sä 24.

GAA­LA to­teu­tet­tiin Ky­men­laak­son Lii­kun­nan, Ky­men­laak­son Lii­ton, Suo­men Ur­hei­lu­gaa­lan ja Veik­kaus Oy:n yh­teis­työ­nä. Pal­kit­ta­vis­ta pää­tök­set oli teh­nyt Ky­men­laak­son Lii­kun­ta ry. Ur­hei­li­joi­den va­lin­nois­sa teh­tiin yh­teis­työ­tä Ky­men­laak­son ur­hei­lu­toi­mit­ta­jien yh­dis­tyk­sen kans­sa. Vam­mai­sur­hei­li­ja esi­tyk­sen teki Suo­men Pa­ra­lym­pi­ayh­dis­tys. Maa­kun­nan lii­kun­ta­te­on pää­tök­sen oli teh­nyt Ky­men­laak­son Liit­to. Kun­tien lii­kut­ta­jia pal­kit­ta­es­sa jo­kai­ses­ta kun­nas­ta tuli pää­tö­seh­do­tus pal­kin­to­raa­dil­le. Niin sa­not­tu suu­ri raa­ti ää­nes­ti nel­jäs­tä an­ne­tus­ta eh­dok­kaas­ta elä­mä­nu­ra­pal­kit­ta­van. Raa­tiin oli kut­sut­tu 15 maa­kun­nan vai­kut­ta­jaa kun­ta- ja alu­e­po­li­tii­kas­ta, yri­tyk­sis­tä sekä ur­hei­lu­seu­rois­ta.

MAA­KUN­NAL­LI­SES­SA ur­hei­lu­gaa­las­sa ha­lu­taan edis­tää maa­kun­ta­hen­keä. Juh­las­sa nos­tet­tiin esiin sitä osaa­mis­ta, mitä ky­men­laak­so­lai­nen lii­kun­ta- ja ur­hei­lu­kult­tuu­ri pi­tää si­säl­lään.

– Lii­kun­ta- ja ur­hei­lu­seu­rois­sa te­kee tu­han­sia ih­mi­siä päi­vit­täin va­paa­eh­tois­työ­tä, jota ei kos­kaan tar­peek­si muis­te­ta. Seu­rat lii­kut­ta­vat yli mil­joo­naa suo­ma­lais­ta ja ovat Suo­men suu­rim­man kan­san­liik­keen ki­vi­jal­ka. Seu­ra­toi­min­ta on mer­kit­tä­vä hy­vin­voin­nin tuot­ta­ja ym­pä­ri maa­ta. Mut­ta ku­ten pal­ki­tuis­ta näh­tiin, on lii­kun­taa, lii­ket­tä ja fyy­sis­tä ak­tii­vi­suut­ta li­sää­mis­tä mo­nis­sa muis­sa­kin pai­kois­sa. Var­hais­kas­vat­ta­jat, kou­lut, ka­ve­ri­po­ru­kat ja työ­pai­kat sekä myös esi­mer­kik­si sy­dä­nyh­dis­tyk­set lii­kut­ta­vat kan­sa­lai­sia, to­te­aa Ky­men­laak­son Lii­kun­ta ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Tom­mi Leh­ti­nen tie­dot­tees­sa.

JUH­LAS­SA mu­sii­kis­ta vas­ta­si Mä­ke­lä & Vas­ta­mä­ki Band ja la­va­e­siin­ty­mi­sis­tä Frees­ty­le Fin­lan­din jal­ka­pal­lo­tai­tu­rit sekä Black Di­a­mond Cheer­le­a­ders esiin­ty­jät.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *