PK & ANK: Nä­ky­vä rat­kai­si­ja ja esi­ku­va

PK & ANK: Nä­ky­vä rat­kai­si­ja ja esi­ku­va

Jouko Lehtoranta entinen koripalloilija, mutta managerina hänen leipälajinsa on jalkapallo. Aiemmin hän manageroi Teemu Pukin ohella Perparim Hetemaj’ta.

Jouko Lehtoranta entinen koripalloilija, mutta managerina hänen leipälajinsa on jalkapallo. Aiemmin hän manageroi Teemu Pukin ohella Perparim Hetemaj’ta.

Kuva: Harri MannonenUrheilu25.12.2019 9:00

Nä­ky­vä rat­kai­si­ja ja esi­ku­va

Jou­ko Leh­to­ran­ta en­nus­taa, et­tä Vuo­den ur­hei­li­jak­si 2019 va­li­taan “eräs Kot­kan poi­ka”.

HAR­RI MAN­NO­NEN

Mil­tä Ky­men­laak­son am­mat­ti- ja muu huip­pu-ur­hei­lu näyt­tää vuo­den 2019 lä­hes­ty­es­sä lop­pu­aan?

Muun mu­as­sa tä­hän ky­sy­myk­seen vas­taa seu­raa­vas­sa Jou­ko Leh­to­ran­ta.

Hä­nel­lä on pit­kä ko­ke­mus sekä ur­hei­lus­ta et­tä lii­ke-elä­mäs­tä. Hän on jal­ka­pal­loi­li­ja Tee­mu Pu­kin ma­na­ge­ri, ja tä­män vuo­den maa­lis­kuu­hun as­ti hän toi­mi Ky­men­laak­son kaup­pa­ka­ma­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja­na.

On­ko si­nul­la nyt mui­ta ma­na­ge­roi­ta­via kuin Tee­mu Puk­ki?

– Ei ole. Ha­lu­an hoi­taa asi­at mah­dol­li­sim­man hy­vin, ja Tee­mun asi­ois­sa on ihan riit­tä­väs­ti te­ke­mis­tä. Sii­hen liit­tyy muu­ta­kin kuin spon­so­rien hank­ki­mis­ta.

– Mi­nul­le on tar­jot­tu ylei­sur­hei­li­jaa ja ui­ma­ria. Nos­tan hat­tua ma­na­ge­reil­le, jot­ka te­ke­vät töi­tä yk­si­lö­ur­hei­li­joi­den kans­sa. He läh­te­vät nol­las­ta. Hy­vin­kin pie­nis­tä pu­rois­ta he kää­ri­vät ur­hei­li­jal­le ka­saan pe­rus­toi­meen­tu­lon. Se on ko­vaa duu­nia.

– Esi­mer­kik­si hiih­tä­jien ver­ryt­te­ly­a­sut ovat kuin jou­lu­kuu­sia, täyn­nä pie­niä mai­nok­sia.

Mil­tä Ky­men­laak­son am­mat­ti- ja muu huip­pu-ur­hei­lu näyt­tää?

– Ko­ko­nais­ku­va on hyvä. Miel­län asi­an niin, et­tä Ky­men­laak­soa ovat tääl­lä edel­leen asu­vat ja tääl­tä läh­töi­sin ole­vat ur­hei­li­jat.

– Meil­lä on kan­sain­vä­li­nen huip­pu Tee­mu jal­ka­pal­los­sa, Pulk­ka­sen Tap­sa gol­fis­sa, Alek­si Lep­pä on saa­vut­ta­nut am­mun­nas­sa mer­kit­tä­viä voit­to­ja.

– Us­kon, et­tä seu­raa­va kan­sain­vä­li­nen huip­pu-ur­hei­li­ja on ten­nis­pe­laa­ja Oo­na Or­pa­na. On hie­no asia, et­tä hän edus­taa edel­leen Smash-Kot­kaa. Ja Awak Kui­e­ris­ta po­vaan nais­ten NBA-pe­laa­jaa.

– Ko­ri­pal­loi­li­ja Ale­xan­der Mad­se­nis­sa on po­ten­ti­aa­lia kan­sain­vä­li­sen ta­son ko­vak­si pe­lu­rik­si.

– Us­kal­lan en­nus­taa, et­tä 16. tam­mi­kuu­ta jäl­keen voim­me pul­lis­tel­la, et­tä olem­me ai­noa maa­kun­ta, jos­ta on kak­si fu­ta­ria va­lit­tu vuo­den ur­he­li­jak­si: 2001 Sami Hyy­piä ja 2019 eräs Kot­kan poi­ka.

Mil­lai­set ur­hei­li­jat kiin­nos­ta­vat spon­so­rei­ta?

– Tot­ta kai pi­tää ol­la la­jis­sa kan­sain­vä­li­ses­ti hui­pul­la ja rat­kai­si­jan roo­lis­sa. Jal­ka­pal­los­sa on hel­pom­pi myy­dä maa­lin­te­ki­jää kuin lois­ta­vaa oi­ke­aa puo­lus­ta­jaa.

– On tär­ke­ää, kuin­ka pal­jon hen­ki­lö saa nä­ky­vyyt­tä tv:ssä, leh­dis­sä, so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Esi­mer­kik­si Tee­mun Ins­tag­ram-ti­lil­lä on rei­lut kak­si­sa­taa­tu­hat­ta seu­raa­jaa.

– Hen­ki­lön pi­tää ol­la esi­ku­va nuo­ril­le. On ol­lut ur­hei­li­joi­ta, jot­ka ovat ol­leet esil­lä ko­hu­lööp­pien ta­kia. Ai­na­kin tie­tyis­sä pii­reis­sä se kään­tyy si­nua vas­taan.

Mi­ten Ky­men­laak­son huip­pu­jouk­ku­eet voi­si­vat kas­vat­taa kat­so­ja­mää­ri­ään?

– Jal­ka­pal­los­sa voi­si hyö­dyn­tää kan­sain­vä­li­sen buu­min, joka on on syn­ty­nyt Huuh­ka­jien myö­tä. Ko­ri­pal­los­sa buu­mia ei pys­tyt­ty hyö­dyn­tä­mään Su­si­jen­gin me­nes­tyk­sen jäl­keen – lu­kuun ot­ta­mat­ta Kou­vo­jen fi­naa­le­ja jää­hal­lis­sa.

– Tie­tys­ti me­nes­tys tuo kat­so­jia. Koo­Koo on sii­tä hyvä esi­merk­ki.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *